கொழும்பு உள்ளிட்ட பகுதிகளின் விருப்பு வாக்கு விபரம்


கொழும்பு மாவட்டத்தின் விருப்பு வாக்குப் பட்டியல்

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி

ரணில் விக்ரமசிங்க – 500566

சுஜீவ சேனசிங்க – 117049

ஹர்ச டி சில்வா – 114148

ரவி கருணாநாயக்க – 111394

சம்பிக்க ரணவக்க – 100444

எஸ்.எம்.மரிக்கார் – 92526

முஜிபூர் ரகுமான் – 83884

இரான் விக்ரமரத்ன – 82738

விஜயதாஸ ராஜபக்‌ஷ – 81758

ஹிருணிகா பிரேமச்சந்திர – 70584

மனோ கணேசன் – 69064

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு

விமல் வீரவங்ச – 313801

உதயபிரபாத் கம்மன்பில – 198818

சுசில் பிரேமஜயந்த – 174075

தினேஷ் குணவர்த்தன – 124451

பந்துல குணவர்த்தன – 96057

மொஹான் லால் ஹிரேரு – 65703

காமினி லொகுகே – 58527

மக்கள் விடுதலை முன்னணி

அனுர குமார திஸாநாயக்க – 65966

கம்பஹா மாவட்ட விருப்பு வாக்கு பட்டியல்

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி

ரஞ்சன் ராமநாயக்க – 216463

அர்ஜூன ரணதுங்க – 165890

ருவண் – 157932

ஹர்சன – 122455

அஜீத் மானப்பெரும – 113889

ஜேன் செனவிரத்ன – 83070

கவிந்த – 81383

சதுர எஸ்.- 71243

எட்வட் – 65874

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு

பிரசன்ன ரணதுங்க – 384448

பி. ரணவீர – 112395

என். லன்ச – 94375

சிசிர ஜயக்கொடி – 90749

இந்திக்க அனுருத்த – 78109

சுதர்ஷனி – 73553

துலிப் விஜேசேகர – 58936

லசந்த அழகியவன்ன – 57950

மக்கள் விடுதலை முண்ணனி

விஜித ஹேரத் – 55299

Advertisements

One comment

  • I am happy that Ranil Wichramasinghe got the highest number of vote in the country.
    Muslim voters are very sensible and intelligent to vote for Ranil W,ickramasinghe, Marikar and Mujibu Rahman
    Dr M.L.Najimudeen

    Like